แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความพยายามที่จะมีการพัฒนาดัชนีชี้วัดตัวใหม่ที่สามารถสะท้อนภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติร่วมด้วย โดยมีแนวทางสำคัญคือ ความพยายามในการพัฒนาดัชนีชี้วัดตัวใหม่ที่สามารถสะท้อนภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ร่วมกันไปซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของ การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน (SDGs) และ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน

ในส่วนของประเทศไทยนั้นได้มีการเริ่มการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว ภาคอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ ปี 2557 โดยในปี 2557-ปัจจุบัน โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่

 • - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • - ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • - ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ร่วมกันทำการประเมินการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผ่านมานั้นได้นำเอา เทคนิค Life Cycle Assessment; LCA ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินศักยภาพในการก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การใช้และการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งานมาทำการประเมินปริมาณการใช้พลังงาน วัตถุดิบ ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมลสารสู่อากาศ และสู่น้ำที่ปล่อยออกมาโดยสามารถบรรลุ 8 อุตสาหกรรม และ 3 พื้นที่อุสหากรรมจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่

 • - อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
 • - อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น
 • - อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
 • - อุตสาหกรรมน้ำตาล
 • - อุตสาหกรรมการทำเหมืองหินปูน
 • - อุตสาหกรรมยางแผ่นและยางแท่ง
 • - อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง
 • - อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ
 • - พื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
 • - พื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
 • - พื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา