ติดต่อเรา

สนับสนุนงบประมาณโดย “สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม”

ที่อยู่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


ผู้จัดทำโครงการ“หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงาน และเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

ที่อยู่ ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร 053-942086

แบบฟอร์มการติดต่อ