ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือ Eco-efficiencyindex เป็นอีกแนวทางการจัดการสำหรับ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ที่มีการผสมผสานมุมมองในมิติด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับมิติด้านสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินสามารถนาไปเปรียบเทียบสถานภาพขององค์กรตนเองที่แสดงแนวโน้ม ของการใช้ทรัพยากรพลังงาน หรือวัตถุดิบ หรือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ต่อสถานภาพธุรกิจของ องค์กร และสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ของธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำสู่การพัฒนาอย่างมีดุลยภาพได้