เป้าหมายของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ


1. ลดการบริโภคทรัพยากร ได้แก่ พยายามลด (Reduce) การใช้วัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต พลังงานน้ำ และที่ดิน ส่งเสริมการใช้ซ้ำ (Reuse) และการแปรใช้ใหม่ (Recycle) ของผลิตภัณฑ์

2. ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดการปล่อยของเสีย ได้แก่ น้ำทิ้งขยะ และสารพิษ ออกสู่สิ่งแวดล้อม

3. เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สินค้า และการบริการสูงสุดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด