ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว

ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว คือ“การจัดทำาระบบบัญชีต้นทุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยหักมูลค่า ทางบัญชีของต้นทุน สุทธิทรัพยากรที่ใช้ไป” อันประกอบไปด้วยต้นทุนทรัพยากรที่สูญเสีย และต้นทุน สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม โดยการประเมินมูลค่าต้นทุนทรัพยากรโดยแปลงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรเป็นหน่วยเงินออกจากค่า “GDP” เพื่อใช้สำหรับการประเมินหาค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน ประเทศที่คำนึงถึงต้นทุน ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า “Green GDP”