การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสำหรับการประเมิน ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว

1. การกำหนดกรอบการพิจารณาในแต่ละอุตสาหกรรมให้ชัดเจน